Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
conenose bug


noun
large bloodsucking bug
Syn:
conenose, cone-nosed bug, big bedbug, kissing bug
Hypernyms:
assassin bug, reduviid
Member Holonyms:
Triatoma, genus Triatoma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.