Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
coreid bug


noun
a true bug
Syn:
coreid
Hypernyms:
hemipterous insect, bug, hemipteran, hemipteron
Hyponyms:
squash bug, Anasa tristis, leaf-footed bug, leaf-foot bug
Member Holonyms:
Coreidae, family Coreidae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.