Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
digestibleness


noun
the property of being easy to digest
Syn:
digestibility
Ant:
indigestibility (for: digestibility)
Derivationally related forms:
digestible, digestible (for: digestibility)
Hypernyms:
edibility, edibleness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.