Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
diplomatic mission


noun
a mission serving diplomatic ends
Hypernyms:
deputation, commission, delegation, delegacy, mission
Hyponyms:
legation, foreign mission
Member Meronyms:
attache


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.