Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disquisitional
disquisitional
[,diskwi'zi∫ənl]
tính từ
có tính chất tìm tòi nghiên cứu


/,diskwi'ziʃənl/

tính từ
có tính chất tìm tòi nghiên cứu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.