Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
elevator-jockey
elevator-jockey
['eliveitə'dʒɔki]
Cách viết khác:
elevator-operator
['eliveitə'ɔpəreitə]
như elevator-operator


/'eliveitə'ɔpəreitə/ (elevator-jockey) /'eliveitə'dʤɔki/
jockey) /'eliveitə'dʤɔki/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người điều khiển thang máy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.