Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
entomologic


adjective
of or relating to the biological science of entomology
- entomological research
Syn:
entomological
Pertains to noun:
entomology, entomology (for: entomological)
Derivationally related forms:
entomology, entomology (for: entomological)

Related search result for "entomologic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.