Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
exhortatory


adjective
giving strong encouragement
Syn:
exhortative, hortative, hortatory
Similar to:
encouraging
Derivationally related forms:
exhort

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "exhortatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.