Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
flurazepam hydrochloride


noun
tranquilizer (trade name Dalmane) used to treat insomnia
Syn:
flurazepam, Dalmane
Usage Domain:
trade name (for: Dalmane)
Hypernyms:
minor tranquilizer, minor tranquillizer, minor tranquilliser, antianxiety drug, anxiolytic, anxiolytic drug


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.