Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
formulization
formulization
[,fɔ:mjulai'zei∫n]
Cách viết khác:
formulation
[,fɔ:mju'lei∫n]
như formulation


/,fɔ:mju'leiʃn/

danh từ
sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức
sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến...)

Related search result for "formulization"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.