Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
gather in


verb
fold up
- take in the sails
Syn:
take in
Hypernyms:
roll up, furl
Hyponyms:
incorporate, coal
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.