Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt Anh (English - Vietnamese English | Dictionary)
gyration


/,dʤaiə'reiʃn/

danh từ
sự hồi chuyển, sự xoay tròn


sự quay tròn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gyration"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.