Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
herpes
herpes
['hə:pi:z]
danh từ
(y học) bệnh ecpet, bệnh mụn giộp


/'hə:pi:z/

danh từ
(y học) bệnh ecpet, bệnh mụn giộp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.