Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
horned vipernoun
highly venomous viper of northern Africa and southwestern Asia having a horny spine above each eye
Syn:
cerastes, sand viper, horned asp, Cerastes cornutus
Hypernyms:
viper
Member Holonyms:
genus Cerastes, Aspis, genus Aspis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.