Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hydroxide ion


noun
the anion OH having one oxygen and one hydrogen atom
Syn:
hydroxyl ion
Hypernyms:
anion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.