Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 30 口 khẩu [3, 6] U+5408
合 hợp, cáp, hiệp
he2, ge3
 1. (Động) Đóng, nhắm, ngậm. ◎Như: hợp nhãn nhắm mắt, chợp mắt. ◇Chiến quốc sách : Bạng hợp nhi kiềm kì uế (Yên sách nhị ) Con trai khép miệng lại kẹp lấy mỏ (con cò).
 2. (Động) Tụ hội, góp. ◎Như: bi hoan li hợp buồn vui chia cách xum vầy, đồng tâm hợp lực cùng lòng hợp sức, hợp tư góp vốn lại cùng làm ăn, hợp mưu góp ý kiến cùng mưu toan.
 3. (Động) Đúng cách, đúng phép. ◎Như: hợp pháp phải phép, hợp thức hợp cách.
 4. (Động) Kháp xem, tương ứng, đối chiếu. Đời xưa dùng thẻ tre ghi chữ rồi chẻ đôi, mỗi người giữ một nửa, khi có việc cứ kháp xem, đúng khớp mới phải, nên gọi là phù hợp , hoặc dùng giấy má thì gọi là hợp khoán .
 5. (Động) Giao cấu. ◇Đạo Đức Kinh : Vị tri tẫn mẫu chi hợp (Chương 55) Chưa biết đực cái giao hợp.
 6. (Động) Giao chiến, giao phong. ◇Vương Sung : Kim Tống Sở tương công, lưỡng quân vị hợp , (Luận hành , Phúc hư ) Nay Tống và Sở đánh nhau, hai quân chưa giao chiến.
 7. (Động) Pha chế. ◇Liêu trai chí dị : Ngô gia Cát Cân nương tử, thủ hợp chậm thang, kì tốc ẩm , , (Cát Cân ) Cô Cát Cân nhà tôi tự tay phá chế chén thuốc độc này, hãy uống cạn mau đi.
 8. (Động) Tính ra, cộng lại. ◎Như: giá kiện y phục liên công đái liệu hợp đa thiểu tiền cái áo này cả công lẫn vải cộng lại là bao nhiêu tiền?
 9. (Tính) Cả, tất cả. ◎Như: hợp hương cả làng, hợp ấp cả ấp, hợp gia hoan cả nhà vui mừng.
 10. (Phó) Cùng, cùng nhau. ◎Như: hợp xướng cùng nhau hát.
 11. (Danh) Cõi. Bốn phương và trên trời dưới đất, gọi là lục hợp .
 12. (Danh) Lượng từ: dùng để đếm số lần giao tranh. Cũng như chữ hồi . ◇Ngũ đại sử bình thoại : Đấu kinh tam hợp, bất kiến thâu doanh , (Lương sử , Quyển thượng) Đấu đã ba hồi, chưa thấy thắng bại.
 13. (Danh) Họ Hợp.
 14. Một âm là cáp. (Danh) Lẻ, mười lẻ là một thưng.
 15. § Ghi chú: Có khi đọc là hiệp.

不合作 bất hợp tác
不合例 bất hợp lệ
不合時 bất hợp thời
不合時宜 bất hợp thời nghi
不謀而合 bất mưu nhi hợp
合理 hợp lí
珠聯璧合 châu liên bích hợp
糾合 củ hợp
聯合國 liên hợp quốc
鳩合 cưu hợp
交合 giao hợp
作合 tác hợp
化合 hóa hợp
和合 hòa hợp
合格 hợp cách
合卺 hợp cẩn
合巹 hợp cẩn
合衆國 hợp chúng quốc
合掌 hợp chưởng
合同 hợp đồng
合歡 hợp hoan
合金 hợp kim
合例 hợp lệ
合力 hợp lực
合一 hợp nhất
合奏 hợp tấu
合時 hợp thời
合式 hợp thức
合式化 hợp thức hóa
好合 hảo hợp
百年好合 bách niên hảo hợp
夫婦好合 phu phụ hảo hợpGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.