Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 231 kết quả được tìm thấy với từ khóa: q^
q qu'en-dira-t-on quadragénaire quadragésimal
quadragésime quadrangle quadrangulaire quadrant
quadrature quadrette quadriceps quadrichromie
quadriennal quadrifide quadrige quadrilatère
quadrilatéral quadrillage quadrillé quadrille
quadriller quadrillion quadrilobe quadrimoteur
quadriparti quadripartite quadripôle quadriplégie
quadripolaire quadrique quadrirème quadriréacteur
quadrisyllabe quadrisyllabique quadrivalent quadrumane
quadrupède quadruple quadrupler quadruplex
quai quaker qualifiable qualifié
qualificatif qualification qualifier qualitatif
qualitativement qualité qualité quand
quantième quantificateur quantification quantifier
quantique quantitatif quantitativement quantité
quantum quarantaine quarante quarantième
quarderonner quark quarrer quart
quartager quartannier quartation quartaut
quarté quarte quartenier quarter
quarteron quartette quartidi quartier
quartier-maître quarto quartz quartzeux
quartzifère quartzite quasar quasi
quasi-délit quasiment quasimodo quassia
quassier quassine quater quaternaire
quaterne quaternion quatorze quatorzième
quatorzièmement quatrain quatre quatre-épices
quatre-de-chiffre quatre-feuilles quatre-huit quatre-mâts
quatre-quarts quatre-saisons quatre-temps quatre-vingt
quatre-vingtième quatre-vingts quatrième quatrièmement
quatrillion quattrocento quatuor québécois

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.