Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2423 kết quả được tìm thấy với từ khóa: r^
r rabbet rabbi rabbin
rabbit rabbit-fever rabbit-hole rabbit-hutch
rabbit-punch rabbit-warren rabbitry rabbity
rabble rabble rouser rabid rabidity
rabidness rabies raccoon race
race riot race-card race-meeting race-way
racecourse racehorse raceme racemose
racer racetrack rachitis racial
racialism racialist raciness racism
racist rack rack-rail rack-railway
rack-rent rack-renter rack-wheel racket
racketeer raconteur racoon racquet
racy radar raddle raddled
radial radian radiance radiancy
radiant radiantly radiate radiation
radiative radiator radical radicallsm
radically radices radicle radii
radio radio aerial radio altimeter radio amplifier
radio beacon radio net radio net work radio set
radio station radio-controlled radio-frequency radioactivate
radioactivation radioactive radioactivity radioastronomy
radiobiology radiobroadcasting radiochemistry radiogenic
radiogeniometer radiogram radiograph radiography
radioisotope radiolocation radiolocator radiology
radioman radiometer radiophare radiophone
radiophysics radioscopy radiosensitive radiosensitivity
radiosonde radiospectroscopy radiotelegram radiotelegraph
radiotelegraphy radiotelephone radiotelephony radiotherapeutics
radiotherapy radiotrician radiotron radish
radium radius radix radome

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.