Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
Corylus avellana


noun
small nut-bearing tree much grown in Europe
Syn:
cobnut, filbert, Corylus avellana grandis
Hypernyms:
hazelnut, hazel, hazelnut tree


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.