Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
Piper longum


noun
slender tropical climber of the eastern Himalayas
Syn:
long pepper
Hypernyms:
true pepper, pepper vine
Member Holonyms:
Piper, genus Piper


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.