Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
arrow arum


noun
an aquatic plant of the genus Peltandra;
North America
Hypernyms:
aquatic plant, water plant, hydrophyte, hydrophytic plant
Hyponyms:
green arrow arum, tuckahoe, Peltandra virginica
Member Holonyms:
Peltandra, genus Peltandra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.