Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
comic booknoun
a magazine devoted to comic strips (Freq. 1)
Hypernyms:
magazine, mag
Part Meronyms:
comic strip, cartoon strip, strip, funnies


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.