Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
genus Cenchrus


noun
a genus of grasses of the family Gramineae that have burs
Syn:
Cenchrus
Hypernyms:
monocot genus, liliopsid genus
Member Holonyms:
Gramineae, family Gramineae, Graminaceae, family Graminaceae, Poaceae,
family Poaceae, grass family
Member Meronyms:
burgrass, bur grass, sandbur, sandspur, field sandbur, Cenchrus tribuloides


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.