Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
magazine article


noun
an article published in a magazine (Freq. 1)
Hypernyms:
article
Part Holonyms:
magazine, mag


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.