Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
motherese


noun
an adult's imitation of the speech of a young child
Syn:
baby talk, babytalk
Hypernyms:
non-standard speech


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.