Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
slick magazine


noun
a magazine printed on good quality paper
Syn:
slick, glossy
Hypernyms:
magazine, mag


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.