Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
water pimpernel


noun
a white-flowered aquatic plant of the genus Samolus
Hypernyms:
aquatic plant, water plant, hydrophyte, hydrophytic plant
Hyponyms:
brookweed, Samolus valerandii, Samolus parviflorus, Samolus floribundus
Member Holonyms:
Samolus, genus Samolus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.