Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
shut somebody away


ˌshut sb/sthaˈway derived
to put sb/sth in a place where other people cannot see or find them
Main entry:shutderived


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.