Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
shut up shop


shut up ˈshop idiom
(BrE, informal)to close a business permanently or to stop working for the day
Main entry:shutidiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.