Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
shut your mouth


shut your ˈmouth/ˈface! idiom
(slang)a rude way of telling sb to be quiet or stop talking
Main entry:shutidiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.