Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
washstandwash·stand [washstand washstands] BrE [ˈwɒʃstænd] NAmE [ˈwɑːʃstænd] NAmE [ˈwɔːʃstænd] noun
(especially in the past) a special table in a bedroom that holds a ↑basin for washing yourself in


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.