Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Amaranthaceae


noun
cosmopolitan family of herbs and shrubs
Syn:
family Amaranthaceae, amaranth family
Hypernyms:
caryophylloid dicot family
Member Holonyms:
Caryophyllales, order Caryophyllales, Chenopodiales, order-Chenopodiales
Member Meronyms:
Amaranthus, genus Amaranthus, Alternanthera, genus Alternanthera, Celosia,
genus Celosia, Froelichia, genus Froelichia, Gomphrena, genus Gomphrena, Iresine,
genus Iresine, Telanthera, genus Telanthera


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.