Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Clupea harangus


noun
commercially important food fish of northern waters of both Atlantic and Pacific
Syn:
herring
Hypernyms:
clupeid fish, clupeid, food fish
Hyponyms:
Atlantic herring, Clupea harengus harengus, Pacific herring, Clupea harengus pallasii
Member Holonyms:
Clupea, genus Clupea
Part Meronyms:
herring


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.