Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Gulf of Bothnia


noun
a northern arm of the Baltic Sea;
between Sweden and Finland
Instance Hypernyms:
gulf
Part Holonyms:
Baltic, Baltic Sea
Part Meronyms:
Aland islands, Aaland islands, Ahvenanmaa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.