Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ixodes neotomae


noun
a tick that usually does not bite humans;
transmits Lyme disease spirochete to dusky-footed wood rats
Hypernyms:
hard tick, ixodid
Member Holonyms:
Ixodes, genus Ixodes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.