Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Jewish holy day


noun
a religious holiday for Jews
Hypernyms:
religious holiday, holy day
Hyponyms:
Succoth, Sukkoth, Succos, Feast of Booths, Feast of Tabernacles,
Tabernacles, Rosh Hodesh, Rosh Chodesh, High Holy Day, High Holiday, Purim,
Shavous, Shabuoth, Shavuoth, Shavuot, Pentecost, Feast of Weeks,
Shimchath Torah, Simchat Torah, Simhath Torah, Simhat Torah, Simchas Torah, Rejoicing over the Law,
Rejoicing of the Law, Rejoicing in the Law, Tishah b'Av, Tishah b'Ab, Tisha b'Av, Tisha b'Ab,
Ninth of Av, Ninth of Ab, Fast of Av, Fast of Ab, Hanukkah, Hanukah,
Hannukah, Chanukah, Chanukkah, Channukah, Channukkah, Festival of Lights,
Feast of Lights, Feast of Dedication, Feast of the Dedication, Lag b'Omer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.