Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Old World porcupine


noun
terrestrial porcupine
Hypernyms:
porcupine, hedgehog
Hyponyms:
brush-tailed porcupine, brush-tail porcupine, long-tailed porcupine, Trichys lipura
Member Holonyms:
Hystricidae, family Hystricidae


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.