Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Shawnee


noun
1. a member of the Algonquian people formerly living along the Tennessee river
Hypernyms:
Algonquian, Algonquin
Instance Hyponyms:
Pontiac, Tecumseh, Tecumtha
2. the Algonquian language spoken by the Shawnee
Hypernyms:
Algonquian, Algonquin, Algonquian language


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.