Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
accommodational


adjective
of or relating to the accommodation of the lens of the eye
- accommodational strain
Pertains to noun:
accommodation
Derivationally related forms:
accommodation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.