Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
coeducate


verb
educate persons of both sexes together
Syn:
co-educate
Hypernyms:
educate
Verb Frames:
- Somebody ----s somebody


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.