Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
corticotropin


noun
a hormone produced by the anterior pituitary gland that stimulates the adrenal cortex (Freq. 1)
Syn:
adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotrophic hormone, ACTH, adrenocorticotropin, adrenocorticotrophin, corticotrophin
Hypernyms:
hormone, endocrine, internal secretion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.