Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
demob


verb
retire from military service
Syn:
demobilize, demobilise
Ant:
mobilise (for: demobilise), mobilize (for: demobilize)
Derivationally related forms:
demobilisation (for: demobilise), demobilization (for: demobilize)
Hypernyms:
discharge, muster out
Verb Frames:
- Somebody ----s

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "demob"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.