Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
fish family


noun
any of various families of fish
Hypernyms:
family
Hyponyms:
Cobitidae, family Cobitidae, Cyprinidae, family Cyprinidae, Electrophoridae,
family Electrophoridae, Catostomidae, family Catostomidae, Cyprinodontidae, family Cyprinodontidae, Poeciliidae,
family Poeciliidae, Holocentridae, family Holocentridae, Anomalopidae, family Anomalopidae, Zeidae,
family Zeidae, Caproidae, family Caproidae, Fistulariidae, family Fistulariidae, Gasterosteidae,
family Gasterosteidae, Syngnathidae, family Syngnathidae, Macrorhamphosidae, family Macrorhamphosidae, Centriscidae,
family Centriscidae, Aulostomidae, family Aulostomidae, Petromyzontidae, family Petromyzontidae, Myxinidae,
family Myxinidae, Chimaeridae, family Chimaeridae, Hexanchidae, family Hexanchidae, Lamnidae,
family Lamnidae, Isuridae, family Isuridae, Cetorhinidae, family Cetorhinidae, Alopiidae,
family Alopiidae, Orectolobidae, family Orectolobidae, Carchariidae, family Carchariidae, Odontaspididae,
family Odontaspididae, Rhincodontidae, family Rhincodontidae, Scyliorhinidae, family Scyliorhinidae, Carcharhinidae,
family Carcharhinidae, Triakidae, family Triakidae, Squalidae, family Squalidae, Sphyrnidae,
family Sphyrnidae, Squatinidae, family Squatinidae, Torpedinidae, family Torpedinidae, Pristidae,
family Pristidae, Rhinobatidae, family Rhinobatidae, Dasyatidae, family Dasyatidae, Myliobatidae,
family Myliobatidae, Mobulidae, family Mobulidae, Rajidae, family Rajidae, Latimeridae,
family Latimeridae, Ceratodontidae, family Ceratodontidae, Siluridae, family Siluridae, Ameiuridae,
family Ameiuridae, Laricariidae, family Laricariidae, Ariidae, family Ariidae, Gadidae,
family Gadidae, Macrouridae, family Macrouridae, Macruridae, family Macruridae, Anguillidae,
family Anguillidae, Muraenidae, family Muraenidae, Congridae, family Congridae, Gonorhynchidae,
family Gonorhynchidae, Clupeidae, family Clupeidae, Engraulidae, family Engraulidae, Salmonidae,
family Salmonidae, Coregonidae, family Coregonidae, Osmeridae, family Osmeridae, Elopidae,
family Elopidae, Albulidae, family Albulidae, Argentinidae, family Argentinidae, Myctophidae,
family Myctophidae, Synodontidae, family Synodontidae, Chlorophthalmidae, family Chlorophthalmidae, Osteoglossidae,
family Osteoglossidae, Lampridae, family Lampridae, Trachipteridae, family Trachipteridae, Regalecidae,
family Regalecidae, Ogcocephalidae, family Ogcocephalidae, Lophiidae, family Lophiidae, Batrachoididae,
family Batrachoididae, Antennariidae, family Antennariidae, Belonidae, family Belonidae, Exocoetidae,
family Exocoetidae, Hemiramphidae, family Hemiramphidae, Scomberesocidae, family Scomberesocidae, Scombresocidae,
family Scombresocidae, Ophiodontidae, family Ophiodontidae, Anabantidae, family Anabantidae, Percidae,
family Percidae, Trichodontidae, family Trichodontidae, Ophidiidae, family Ophidiidae, Brotulidae,
family Brotulidae, Carapidae, family Carapidae, Centropomidae, family Centropomidae, Esocidae,
family Esocidae, Centrarchidae, family Centrarchidae, Serranidae, family Serranidae, Embiotocidae,
family Embiotocidae, Priacanthidae, family Priacanthidae, Apogonidae, family Apogonidae, Malacanthidae,
family Malacanthidae, Pomatomidae, family Pomatomidae, Rachycentridae, family Rachycentridae, Echeneididae,
family Echeneididae, family Echeneidae, Carangidae, family Carangidae, Coryphaenidae, family Coryphaenidae,
Bramidae, family Bramidae, Branchiostegidae, family Branchiostegidae, Characidae, family Characidae,
Characinidae, family Characinidae, Cichlidae, family Cichlidae, Lutjanidae, family Lutjanidae,
Haemulidae, family Haemulidae, Sparidae, family Sparidae, Sciaenidae, family Sciaenidae,
Mullidae, family Mullidae, Mugilidae, family Mugilidae, Atherinidae, family Atherinidae,
Sphyraenidae, family Sphyraenidae, Pempheridae, family Pempheridae, Kyphosidae, family Kyphosidae,
Ephippidae, family Ephippidae, Chaetodontidae, family Chaetodontidae, Pomacentridae, family Pomacentridae,
Labridae, family Labridae, Scaridae, family Scaridae, Polynemidae, family Polynemidae,
Opisthognathidae, family Opisthognathidae, Uranoscopidae, family Uranoscopidae, Dactyloscopidae, family Dactyloscopidae,
Blenniidae, family Blenniidae, Clinidae, family Clinidae, Pholidae, family Pholidae,
family Pholididae, Stichaeidae, family Stichaeidae, Anarhichadidae, family Anarhichadidae, Zoarcidae,
family Zoarcidae, Ammodytidae, family Ammodytidae, Callionymidae, family Callionymidae, Gobiidae,
family Gobiidae, Eleotridae, family Eleotridae, Percophidae, family Percophidae, Toxotidae,
family Toxotidae, Microdesmidae, family Microdesmidae, Acanthuridae, family Acanthuridae, Gempylidae,
family Gempylidae, Trichiuridae, family Trichiuridae, Scombridae, family Scombridae, Katsuwonidae,
family Kasuwonidae, Xiphiidae, family Xiphiidae, Istiophoridae, family Istiophoridae, Luvaridae,
family Luvaridae, Stromateidae, family Stromateidae, Gobiesocidae, family Gobiesocidae, Lobotidae,
family Lobotidae, Gerreidae, family Gerreidae, Gerridae, family Gerridae, Sillaginidae,
family Sillaginidae, Amiidae, family Amiidae, Polyodontidae, family Polyodontidae, Acipenseridae,
family Acipenseridae, Lepisosteidae, family Lepisosteidae, Scorpaenidae, family Scorpaenidae, Cottidae,
family Cottidae, Cyclopteridae, family Cyclopteridae, Liparididae, family Liparididae, Liparidae,
family Liparidae, Agonidae, family Agonidae, Hexagrammidae, family Hexagrammidae, Platycephalidae,
family Platycephalidae, Triglidae, family Triglidae, Triglinae, subfamily Triglinae, Peristediinae,
subfamily Peristediinae, Dactylopteridae, family Dactylopteridae, Balistidae, family Balistidae, Monocanthidae,
family Monocanthidae, Ostraciidae, family Ostraciidae, family Ostraciontidae, Tetraodontidae, family Tetraodontidae,
Diodontidae, family Diodontidae, Molidae, family Molidae, Pleuronectidae, family Pleuronectidae,
Bothidae, family Bothidae, Cynoglossidae, family Cynoglossidae, Soleidae, family Soleidae
Member Holonyms:
Vertebrata, subphylum Vertebrata, Craniata, subphylum Craniata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.