Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
force unit


noun
a unit of measurement of physical force
Hypernyms:
unit of measurement, unit
Hyponyms:
dyne, newton, N, sthene, poundal,
poundal, pound, lbf., pounder, g,
gee, g-force


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.