Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
free kick


noun
(soccer) a place kick that is allowed for a foul or infringement by the other team
Topics:
soccer, association football
Hypernyms:
place kick, place-kicking
Hyponyms:
corner kick


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.