Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Ondatra


noun
muskrats
Syn:
Ondatra
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Cricetidae, family Cricetidae
Member Meronyms:
muskrat, musquash, Ondatra zibethica


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.