Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
idiot light


noun
a colored warning light on an instrument panel (as for low oil pressure)
Hypernyms:
red light, warning light
Part Holonyms:
control panel, instrument panel, control board, board, panel


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.