Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
mammal family


noun
a family of mammals
Hypernyms:
family
Hyponyms:
Tachyglossidae, family Tachyglossidae, Ornithorhynchidae, family Ornithorhynchidae, Didelphidae,
family Didelphidae, Caenolestidae, family Caenolestidae, Peramelidae, family Peramelidae, Macropodidae,
family Macropodidae, Potoroinae, subfamily Potoroinae, Phalangeridae, family Phalangeridae, Vombatidae,
family Vombatidae, Dasyuridae, family Dasyuridae, family Dasyurinae, Notoryctidae, family Notoryctidae,
Talpidae, family Talpidae, Chrysochloridae, family Chrysochloridae, Soricidae, family Soricidae,
Erinaceidae, family Erinaceidae, Tenrecidae, family Tenrecidae, Potamogalidae, family Potamogalidae,
Balaenidae, family Balaenidae, Balaenopteridae, family Balaenopteridae, Eschrichtiidae, family Eschrichtiidae,
Physeteridae, family Physeteridae, Ziphiidae, family Ziphiidae, Hyperodontidae, family Hyperodontidae,
Delphinidae, family Delphinidae, Platanistidae, family Platanistidae, Monodontidae, family Monodontidae,
Trichechidae, family Trichechidae, Dugongidae, family Dugongidae, Otariidae, family Otariidae,
Phocidae, family Phocidae, Odobenidae, family Odobenidae, Orycteropodidae, family Orycteropodidae,
Canidae, family Canidae, Hyaenidae, family Hyaenidae, Felidae, family Felidae,
Ursidae, family Ursidae, Viverridae, family Viverridae, Viverrinae, family Viverrinae,
Phyllostomidae, family Phyllostomidae, Phyllostomatidae, family Phyllostomatidae, Rhinolophidae, family Rhinolophidae,
Hipposideridae, family Hipposideridae, Megadermatidae, family Megadermatidae, Vespertilionidae, family Vespertilionidae,
Molossidae, family Molossidae, Desmodontidae, family Desmodontidae, Leporidae, family Leporidae,
Ochotonidae, family Ochotonidae, Muroidea, superfamily Muroidea, Muridae, family Muridae,
Hydromyinae, subfamily Hydromyinae, Cricetidae, family Cricetidae, Gerbillinae, subfamily Gerbillinae,
Hystricidae, family Hystricidae, Erethizontidae, family Erethizontidae, Heteromyidae, family Heteromyidae,
Zapodidae, family Zapodidae, Dipodidae, family Dipodidae, Gliridae, family Gliridae,
Geomyidae, family Geomyidae, Sciuridae, family Sciuridae, Petauristidae, subfamily Petauristidae,
Castoridae, family Castoridae, Aplodontiidae, family Aplodontiidae, Caviidae, family Caviidae,
Hydrochoeridae, family Hydrochoeridae, Dasyproctidae, family Dasyproctidae, Capromyidae, family Capromyidae,
Chinchillidae, family Chinchillidae, Spalacidae, family Spalacidae, Bathyergidae, family Bathyergidae,
Uintatheriidae, family Uintatheriidae, Procaviidae, family Procaviidae, Equidae, family Equidae,
Rhinocerotidae, family Rhinocerotidae, rhinoceros family, Tapiridae, family Tapiridae, Suidae,
family Suidae, Tayassuidae, family Tayassuidae, Hippopotamidae, family Hippopotamidae, Bovidae,
family Bovidae, Bovinae, subfamily Bovinae, Antilocapridae, family Antilocapridae, Cervidae,
family Cervidae, Tragulidae, family Tragulidae, Camelidae, family Camelidae, Giraffidae,
family Giraffidae, Mustelidae, family Mustelidae, Lutrinae, subfamily Lutrinae, Mephitinae,
subfamily Mephitinae, Melinae, subfamily Melinae, Dasypodidae, family Dasypodidae, Bradypodidae,
family Bradypodidae, Megalonychidae, family Megalonychidae, Megatheriidae, family Megatheriidae, Mylodontidae,
family Mylodontidae, Myrmecophagidae, family Myrmecophagidae, Manidae, family Manidae, Hominidae,
family Hominidae, Pongidae, family Pongidae, Hylobatidae, family Hylobatidae, Cercopithecidae,
family Cercopithecidae, Platyrrhini, superfamily Platyrrhini, Callithricidae, family Callithricidae, Cebidae,
family Cebidae, Tupaiidae, family Tupaiidae, Lemuridae, family Lemuridae, Daubentoniidae,
family Daubentoniidae, Lorisidae, family Lorisidae, Indriidae, family Indriidae, Tarsiidae,
family Tarsiidae, Cynocephalidae, family Cynocephalidae, Elephantidae, family Elephantidae, Mammutidae,
family Mammutidae, family Mastodontidae, Gomphotheriidae, family Gomphotheriidae, Procyonidae, family Procyonidae,
Bassariscidae, subfamily Bassariscidae, Ailuropodidae, family Ailuropodidae
Member Holonyms:
Vertebrata, subphylum Vertebrata, Craniata, subphylum Craniata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.