Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ostrich fern


noun
tall fern of northern temperate regions having graceful arched fronds and sporophylls resembling ostrich plumes
Syn:
shuttlecock fern, fiddlehead, Matteuccia struthiopteris, Pteretis struthiopteris, Onoclea struthiopteris
Hypernyms:
fern
Member Holonyms:
Matteuccia, genus Matteuccia, Pteretis, genus Pteretis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.