Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
physical rehabilitation


noun
providing help for disabled persons;
the removal or reduction of disabilities
Syn:
physical restoration, therapeutic rehabilitation
Hypernyms:
rehabilitation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.